WD4-125 دستگاه توزین مدل P04-125 دستگاه توزین مدل

ظرفیت : تا 100 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

ظرفیت : تا 50 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

 
P04-125 S دستگاه توزین مدل P14-126 دستگاه توزین مدل

ظرفیت : تا 45 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

ظرفیت : تا 80 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

 
G12-126 دستگاه توزین مدل G09-126 دستگاه توزین مدل

ظرفیت: تا 50 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

ظرفیت: تا 27 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

 
W12-126 A دستگاه توزین مدل W12-126 دستگاه توزین مدل

ظرفیت: تا 90 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

ظرفیت: تا 70 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

 
W14-126 دستگاه توزین مدل CP8 12 MXL دستگاه توزین مدل

ظرفیت: تا 100 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه

ظرفیت: تا 40 بسته/دقیقه

دانلود کاتالوگ دستگاه