درجه بندی و سورت

این قسمت قلب خط سورتینگ می باشد که باعث کاهش هزینه های کارگری و اطمینان از کیفیت محصولات سورت شده پس از ارسال به مشتریان گردد. محصولات در این قسمت بر اساس وزن، رنگ، چگالی، اندازه، شکل، صدمات سطحی و ویزگیهای داخلی قابل درجه بندی می باشندوزن

دستگاههای Sorma از یک سیستم منحصر به فرد استفاده می کند که از سایر سیستمهای مشابه دارای دقت بهتر و بالاتری می باشد. رولر های حمل کننده میوه با وجود چهار نقطه تماس در محل لودسل (ترازو) ها ، بالاترین میزان دقت را حتی در سرعتهای 10 الی 15 میوه در ثانیه، در هر لاین در پی خواهد داشت


رنگ

.سیستم سایزبندی بر اساس رنگ ، دقیق و در استفاده آسان می باشد این سیستم هوشمند به صورت اتوماتیک در حین سورت، خود را تنظیم می کند .گرفتن 30 عکس از هر میوه و تشخیص نقاط تاریک و روشن، دقت این قسمت را از سایر سیستمها متمایز می کندتراکم بافت - چگالی

شرکت Sormaبهترین ارائه کننده سیستم سورت بر اساس میزان چگالی است که در تمام دنیا برای تشخیص محصولات سرما زده و یا کم آب (لیمو) و یا .دارای پوست پف کرده (نارنگی) استفاده می شونداندازه - قطر - شکل

.سیستم تشخیص قطر با گرفتن اندازه های مختلف قطر در عکسبرداریهای چند باره و مقایسه آنها برای به دست آوردن بیشترین دقت حاصل می شود .محصولاتی با اشکال نامتعارف در این سیستم به راحتی قابل تشخیص می باشند .این مکانیزم به دقت و در سرعت 15 میوه در ثانیه، جداسازی میوه هایی با شکلهای نامتعارف و هدایت آنها به خروجیهای تنظیم شده را ممکن می سازد


صدمات سطحی - داخلی (Blemish - NIR)

این سیستم میوه را بر اساس مشخصات داخلی میوه مانند میزان قند و رسیدگی، ماده خشک، رنگ داخل و یا صدمات داخلی سورت می کند
آگاهی از این اطلاعات شما را در گرفتن تصمیم گیری های دقیق جهت ارسال و یا نگهداری کمک می کند. این امر باعث بدست آوردن بیشترین منفعت و کمترین خسارت ممکن می گردد
این پروسه به وسیله عکس برداریهای متوالی از هر میوه توسط آخرین تکنولوژی استفاده از نور در دوربینهای مخصوص و پروسس عکسها توسط الگوریتمهای خاص صورت می گیرد. محصولات صدمه دیده بر اثر آفات، شاخه خوردگی، آفتاب سوختگی و حتی صدمات پوستی که به آسانی با چشم قابل تشخیص نیستند اما باعث افت محصول می گردند، در این روش تشخیص داده و جدا میشوند